Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Jana Reck, klinisch psycholoog en psychologisch consulent (info@janareck.be), in het kader van geleverde diensten en haar website (janareck.be).

In het kader van kwaliteitsvolle begeleiding worden volgende persoonsgegevens van jou bijgehouden:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • Adres
 • Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt

Jana Reck zal jouw persoonsgegevens enkel verwerken met de volgende doeleinden:

 • Bieden van kwaliteitsvolle dienstverlening
 • Het afhandelen van betalingen
 • Klantenbeheer

De rechtsgronden waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Jouw toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen

Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Indien deze onjuist zouden zijn, heb je het recht deze informatie te laten aanpassen. Daarnaast heb je ook het recht om deze persoonsgegevens te laten wissen, behalve indien er een wettelijke bepaalde uitzondering op dit recht van toepassing is. Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar info@janareck.be. Indien er echter verzoeken worden ingediend die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft Jana Reck het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden, mits jouw toestemming, om een continue hulpverlening te garanderen. Alle redelijke inspanningen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, worden genomen.

De persoonsgegevens worden elektronisch en/of via een papieren bestand bewaard, onder verantwoordelijkheid van Jana Reck. Zeven jaar na beëindigen van de hulpverleningsrelatie worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd, dit gelet op de toepasselijke BTW-wetgeving.

Het cookiebeleid van WordPress is van toepassing, Jana Reck gebruikt zelf geen cookies.

Indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, je jouw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Jana Reck kan deze Privacyverklaring aanpassen door een nieuwe versie te publiceren op haar website (janareck.be). Wij raden dan ook aan dat je dit regelmatig nagaat.

Scroll to Top