Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van Jana Reck, een eenmanszaak naar Belgisch recht, gevestigd in Hasselt. Jana Reck is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0757604840.

Communicatie verloopt via info@janareck.be.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke door beide partijen ondertekende overeenkomst, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes en/of facturen uitgaande van Jana Reck, alsook op alle overeenkomsten tot stand gekomen tussen Jana Reck en haar cliënt. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene verkoopsvoorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

De cliënt bevestigt dat hij/zij/die bij het boeken van een consultatie of bij het inschrijven voor een dienst uit haar aanbod (zoals o.a. een cursus, traject, training, workshop of webinar): (i) volledig geïnformeerd werd door Jana Reck omtrent deze algemene voorwaarden; en (ii) volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, hetgeen impliceert dat de cliënt volledig verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

Jana Reck behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Jana Reck en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat de cliënt een consultatie boekt of zich inschrijft voor een van de diensten van Jana Reck. Bij het aanvragen van een behandeling bevestigt de cliënt dat hij/zij/die alle relevante en noodzakelijke informatie en documenten aan Jana Reck te hebben bezorgd.

3. Prijzen en betaling
Betalingen kunnen gebeuren via contante betaling, QR-code of door middel van een overschrijving. Indien er is overeengekomen om een factuur op te maken, zijn de facturen van Jana Reck betaalbaar uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van de factuur. 

Bij niet-betaling om welke reden dan ook:

  • worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar;
  • heeft Jana Reck het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk te schorsen;
  • heeft Jana Reck het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle toekomstige diensten te weigeren;
  • en kan Jana Reck bovendien aanspraak maken op een interest op het niet-betaalde bedrag overeenkomstig de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht van Jana Reck om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4. Annulering
De cliënt kan de consultatie tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren of verplaatsen. Indien dit niet het geval is, heeft Jana Reck het recht om het volledige bedrag van de consultatie aan te rekenen, bij uitzondering van gevallen van overmacht (ziekte, ongeval,…). Wanneer Jana Reck minder dan 48 uur voor de eigenlijke consultatie annuleert of verplaatst, hoeft de cliënt de consultatie uiteraard niet te betalen. Komt de cliënt te laat, dan wordt de duur van de consultatie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige consultatie verschuldigd. 

Indien een consultatie twee (2) maal laattijdig wordt geannuleerd, verplaatst of de cliënt niet komt opdagen, heeft Jana Reck het recht om alle toekomstige diensten te weigeren.

Voor annulering van een workshop of groepssessie geldt het volgende:

  • Indien je minstens 2 weken voor de aanvang van de workshop jouw inschrijving annuleert, krijgt je een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld.
  • Indien je 2 weken of minder voor de aanvang van de workshop je inschrijving annuleert, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

5. Aansprakelijkheid
De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.  Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Jana Reck niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

Voor zover Jana Reck bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Jana Reck is ten allen tijde beperkt tot het factuurbedrag.

6. Overmacht
Jana Reck is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens haar cliënt ingeval van overmacht. Onder gevallen van overmacht worden onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: staking, oproer, brand, oorlog, epidemie, het optreden van enige overheidsinstantie, administratieve maatregelen, hacking, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

7. Klachten
Bent u niet tevreden over de dienstverlening van Jana Reck? Informeer haar dan in eerste instantie mondeling. Zo kunnen we in onderling overleg tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen.

Klachten omtrent door Jana Reck verleende diensten dienen door de Klant binnen zeven (7) werkdagen na het voltrekken van de dienst waarop de klacht betrekking heeft per aangetekende brief aan Jana Reck ter kennis worden gebracht. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de cliënt niet op.

Ingeval de klacht niet tijdig of niet per aangetekend schrijven aan Jana Reck kenbaar werd gemaakt, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de geleverde dienst en zal er geen aanleiding zijn tot teruggave van enige betaling. Dergelijke aanvaarding geldt zowel voor wat betreft de vermeldingen op de facturen, als voor de specificaties van de dienst.

8. Intellectuele rechten
De cliënt zal alle intellectuele rechten in verband met de diensten van Jana Reck in zijn geheel en onvoorwaardelijk respecteren. Alle intellectuele rechten (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) met betrekking tot allerhande documentatie en geleverde diensten komen uitsluitend toe aan Jana Reck en worden niet, noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen aan de cliënt.

9. Bescherming van persoonsgegevens
Meer informatie hieromtrent kan je vinden in de privacyverklaring.

Scroll to Top